Regulamin sklepu internetowego „Olejarnia Niwki – naturalne oleje”

Niniejszy regulamin jest nieprzerwalnie dostępny pod adresem www.niwki.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Olejarnia Niwki, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest:  Agata Łupina prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AGATA ŁUPINA PHU, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Niwki 181, 26-700 Zwoleń, NIP: 8111512026, REGON: 142336603, numer telefonu kontaktowego: 660 220 333, poczta elektroniczna: sklep@niwki.pl, zwana dalej Sprzedawcą.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

§1 Definicje

  1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
  2. Czas realizacji zamówienia
  3. Czas dostawy – czas, w którym zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu Przewoźnikowi.
  4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
  6. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
  7. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  8. Hasło– ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
  9. Klient:
   • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
   • osoba prawna,
   • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

   – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

  10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
  11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  12. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.
  13. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.
  14. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  15. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
  16. Sprzedawca – Agata Łupina prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AGATA ŁUPINA PHU, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Niwki 181, 26-700 Zwoleń, NIP: 8111512026, REGON: 142336603, numer telefonu kontaktowego: 660 220 333.
  17. Sklep internetowy– strona internetowa dostępna pod domeną niwki.pl, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
  18. Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome oraz usługi będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  19. PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) – format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
  20. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
  21. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
  22. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.
  23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).
  24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Formularz reklamacyjny

© Copyright Niwki 2019